Ansættelsesret

Vær sikker på hvad der gælder og sørg for den rigtige regulering ved ansættelse af personale.

Der er mange juridiske fælder i forholdet mellem virksomheden og den ansatte.

Vi kan assitere med og udfærdige:

  • Ansættelseskontrakter

  • Rådgivning om kunde/konkurrenceklausuler

  • Planlægning af afskedigelse

  • Tvister m/fagforening eller ansat direkte

  • Generel rådgivning om ansættelsesjura

AdvoBiz vejledning om forholdet til medarbejderne i din virksomhed

Personalet som aktiv

Personalet er for de fleste virksomheder et af de største aktiver. Samtidigt er personalet en af virksomhedens største udgiftsposter, hvorfor personalet også udgør en risiko for virksomheden. Der er mange juridiske aspekter og mange juridiske fælder i forholdet mellem virksomheden og personalet, og det er meget væsentligt at være opmærksom på hvilke regler der gælder.

Økonomi

Indgåelsen af en ansættelsesaftale er indgåelse af en kontrakt om fast levering af en arbejdsydelse. Hvis ansættelsen varer i 5 år, og den ansatte får 25.000 kr. i løn om måneden, svarer det til at indgå en leverandørkontrakt på 1,5 mio. kr. Selv små juridiske fejl i håndteringen af en helt almindelig medarbejder kan hurtigt medføre tab på over 100.000 kr. Derfor kan det svare sig at sørge for, at forholdene omkring hver enkelt medarbejder bliver gennemgået nøje. Det kan svare sig at få lavet den rigtige kontrakt mellem virksomheden og medarbejderen.

Forbedring af effektiviteten og nedbringelse af lønnet fravær vil også straks kunne ses på bundlinien.

Nedenfor kan du læse mere om hvordan AdvoBiz kan hjælpe din virksomhed til bedre resultater ved at være opmærksom på en række ansættelsesretlige forhold.

Serviceniveau efter ønske og behov

AdvoBiz leverer præcis den service som din virksomhed har behov for, og serviceniveauet tilpasses efter jeres ønsker. AdvoBiz kan levere hele pakken med rådgivning og dokumenter – I har dog også mulighed for at vælge enkelte af vores produkter.

De fleste faste kunder hos AdvoBiz vælger den samlede løsning, således at AdvoBiz altid er med i udarbejdelsen af kontrakt for hver enkelt medarbejder og fastlæggelsen af det indledende forløb. Ligeledes benyttes AdvoBiz hver gang der skal ske ændringer i ansættelsesforholdene, eller når en medarbejder skal siges op.

AdvoBiz kan også tilbyde at udfærdige en standardkontrakt, som kan tilpasses en ensartet gruppe af medarbejdere I netop jeres virksomhed. AdvoBiz kan assistere med at udarbejde en forretningsgang for prøveperiode og evalueringsforløb, som kan benyttes i forhold til alle nye medarbejdere.

Ved virksomhedens overvejelser om afskedigelse af en medarbejder, må det dog altid anbefales at kontakte AdvoBiz for assistance med vurdering, planlægning og gennemførelse.

Ansættelsesbevis, lovgivning og overenskomster

Der er efter lov om ansættelsesbevis pligt til at sørge for at alle medarbejdere har et ansættelsesbevis, og loven opstiller betingelser for hvad ansættelsesbeviset skal indeholde.

Ansættelsesbeviset er udtryk for den konkrete aftale mellem virksomhed og medarbejder. Selv om man har udfærdiget et ansættelsesbevis, kan der findes regler, som gør vigtige dele af aftalen ugyldig. Virksomheden skal bl.a. være opmærksom på, om den ansatte er omfattet af funktionærloven, og om virksomheden enten frivilligt eller ufrivilligt og evt. uden at vide det er omfattet af en kollektiv overenskomst.

AdvoBiZ kan hjælpe med at finde ud af, hvilke regler der gælder for den konkrete ansættelse og kan på baggrund af jeres ønsker og gældende regler udarbejde en juridisk holdbar ansættelseskontrakt. Herved sikres virksomheden de rettigheder og muligheder, som ønskes.

Prøveperiode og evalueringsforløb

I det indledende forløb med en ansat får man efterhånden afdækket den ansattes evner og kompetencer. Dette er en naturlig afprøvningsperiode, hvor parterne skal lære hinanden at kende, og evt. skal tilpasse sig hinanden. Denne periode bør følges op med en evaluering, hvor det afdækkes om den pågældende er de penge værd, man betaler. Om der er kompetencer der skal opbygges eller udbygges, eller om den ansatte overhovedet passer til virksomheden og arbejdsopgaverne.

Har man fra starten fastlagt, at der skal gælde en prøveperiode, og har fået skrevet det korrekt ind i aftalen, så de forskellige krav i lovgivning eller overenskomst er overholdt, har virksomheden i starten af ansættelsestiden bedre mulighed for at afskedige eller tilpasse ansættelsesvilkårene for den ansatte. Dette skal dog planlægges – AdvoBiz kan assistere med at få fastlagt de rigtige frister i evalueringsforløbet, når en ny medarbejder ansættes.

Retssager/Tvister

Mange nye kunder henvender sig første gang til AdvoBiz, når der er opstået alvorlige problemer med en ansat. Desværre kommer henvendelsen af og til så sent i forløbet, at vi kun kan redde situationen med forhandlingsteknik eller en tvivlsom retssag. For små virksomheder kan en sådan sag i værste fald føre til at virksomheden må lukke.

Vi har dog gode erfaringer med en få redt trådene bedst muligt ud. Desuden giver sådan en sag os en mulighed for at opsamle en masse nyttig information om hvilke forhold, der bør sættes ind overfor i den konkrete virksomhed, for at undgå lignende problemer fremover. Så selv om en sådan indledende sag tabes helt, er der ofte i sidste ende penge at spare, da sagen giver anledning til at få styr på mange relevante forhold.

Sygdom, Barsel og andet fravær

Der gælder en række regler i forbindelse med sygdom og andet fravær. Hvornår er der tale om ulovligt fravær? Hvad skal der f.eks. ske ved barsel, militærtjeneste, fængselsstraf osv?

AdvoBiz kan hjælpe dig, når der opstår en konkret situation. AdvoBiz kan også hjælpe med på forhånd at sikre virksomheden mod virkningerne af mulige situationer.

Der kan f.eks. aftales kortere opsigelsesvarsel ved længerevarende sygdom, der kan tegnes ekstra sygedagpengeforsikring eller evt. forsikring mod driftstab ved sygdom. Der kan også overvejes særlige barselsordninger osv.

Ændring af ansættelsesvilkår

Når der skal ændres i ansattes vilkår er det vigtigt, at det foregår på den rigtige måde. Det gælder uanset om ændringen sker af hensyn til virksomheden eller efter ønske fra den ansatte. Der er regler der skal overholdes, og der er aftaler som er gyldige, og aftaler der ikke er gyldige.

AdvoBiz kan hjælpe dig med at få grebet tingene rigtigt an, når virksomheden flytter, der skal laves en nedtrapningsordning, medarbejder skal på deltid, der skal ske ændring af løn, eller ændring af arbejdstid, der indføres eller afskaffes personalegoder osv.

Personalehåndbog

Der er næsten altid mange penge at spare for en virksomhed ved at få udarbejdet en personalehåndbog. Personalehåndbogen kan f.eks. beskrive brugen af feriefridage, regler omkring overarbejde og afspadsering. Den kan fastslå almindelige regler for hvad der er i orden at foretage sig i arbejdstiden, procedure for sygemelding, brug af privat mobiltelefon, rygning, tavshedspligt, IT-politik mv.

Dels vil der ofte i forbindelse med udarbejdelsen fastlægges nogle regler som konkret nedbringer mængden af lønnet fravær og forøger produktiviteten ved at forbyde visse private gøremål i arbejdstiden. Dels vil selve det at indføre faste regler gøre, at der går mindre tid med at overveje fra gang til gang, hvad der er i orden, og hvad der ikke er.

Som regel fører personalehåndbogen til mere tilfredse medarbejdere, og en nemmere og mere tryg hverdag for alle. Desuden styrkes virksomhedens IT-sikkerhed typisk ved samme lejlighed.

AdvoBiz har erfaring i hvilke områder, der ofte kan reguleres med gode resultater og i formulering og udformning af personalehåndbogen. Desuden er der mange regler, der skal overholdes, og som ikke må være i strid med personalehåndbogen.

Udarbejdelsen af personalehåndbogen kan bedst ske som et egentligt projekt, der forløber i et samspil mellem AdvoBiz og virksomhedens ledelse – evt. med inddragelse af en eller flere medarbejderrepræsentanter.

Erfaringsmæssigt er udgiften til AdvoBiz ved udformning af personalehåndbogen tjent ind allerede i løbet af det første år.

Afskedigelse

I alle typer kontraktforhold gælder, at der ingen problemer er, så længe begge parter gør hvad de skal. Problemerne opstår enten fordi den ene part ikke længere har behov for den andens ydelse eller fordi, at den ene part ikke lever op til den anden parts krav.

Når der er tale om ansættelsesforhold, sker det når virksomheden ikke længere har brug for den ansatte – hellere vil have en anden – eller når den ansatte på en eller anden måde forsømmer sit arbejde. Der gælder en række beskyttelsesregler for de fleste ansatte – man kan typisk ikke bare opsige folk uden videre. Desuden gælder en række varsler, for at den ansatte kan nå at søge nyt arbejde osv.

Når en ansat er varslet opsagt sker det dog ganske ofte, at produktivitet, loyalitet, overholdelse af almindelige regler m.v falder ganske betydeligt. Det sker endda ikke så sjældent at en opsagt medarbejder sygemelder sig i hele resten af ansættelsestiden.

AdvoBiz kan derfor rådgive dig, hjælpe med strategisk planlægning af afskedigelsen og evt. henvise til øvrige rådgivere, for at afskedigelsen kan foregå nemmest og billigst. Vi overvejer f.eks. mulighederne for bortvisning, fritstilling, outplacement, karrierevejledning mm.

Konkurrenceforhold

For at beskytte virksomheden mod utilsigtet konkurrence ved udnyttelse af virksomhedens særlige viden, goodwill, kunder osv. kan det være nødvendigt at pålægge visse medarbejdere kunde- og konkurrenceklausuler. Men brugen af klausuler er ikke uden omkostninger, og ofte viser klausulerne sig ikke at beskytte som tiltænkt.

AdvoBiz hjælper med at undersøge de mulige skadevirkninger og veje dem op mod omkostningerne ved klausulerne. Med baggrund i overvejelserne udformes klausulerne efter gældende regler og praksis, så de også kan opretholdes, og kommer til at omfatte de vigtigste interesser.

AdvoBiz kan også hjælpe med at fastlægge retningslinier for tavshedspligt og loyalitetspligt, og kan sørge for at disse retningslinier indføres og implementeres – f.eks. ved udarbejdelse af bestemmelser i personalehåndbogen, tillæg til ansættelseskontrakter, særlige erklæringer eller lignende.

Løn

AdvoBiZ tilbyder hjælp, når du overvejer encitamentsordninger som f.eks. bonus, provision, aktieoptioner eller medarbejderaktier.

Der er mange både juridiske, skattemæssige og andre forhold, der bør tages i betragtning ved brug af encitamentsordninger, og AdvoBiz hjælper f.eks. også med at koordinere inddragelsen af andre rådgivere, som f.eks. revisor, når den rigtige løsnings skal findes.

Virksomhedsoverdragelse

Et skift i ejerskabet til en virksomhed fører ofte til ændret virksomhedskultur, ændrede arbejdsgange, omrokeringer osv., der gør at ikke alle medarbejdere har en plads i virksomheden efter overdragelsen. Andre gange kan virksomheden kun overdrages på forsvarlig vis, hvis visse nøglemedarbejdere forbliver i virksomheden.

Der er mange forhold der skal overvejes og mange regler, der skal overvejes. Der findes faktisk en hel lov om medarbejderes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse. AdvoBiZ kan assistere dig i overvejelser om medarbejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, og AdvoBiZ kan rådgive dig så alle regler bliver overholdt.

Muligheder for tilskud

Når man søger nyt personale findes der en række muligheder for tilskud. Ofte kan det betale sig at overveje at ansætte en medarbejder under en af disse ordninger, da der kan være mange penge at hente i tilskud i en periode, hvor medarbejderen f.eks. skal oplæres til sin funktion. Det gælder bl.a. regler om elever, løntilskud, flexjob, praktikanter, arbejdsprøvning osv.

AdvoBiz kan hjælpe dig med at finde den rigtige ordning, vurdere hvad der skal til, for at kravene er opfyldt, og kan evt. hjælpe med kontakt til skoler, kommune osv. AdvoBiZ kan også hjælpe med selve ansøgningen.

Direktører

Direktører udgør en ekstremt vigtig faktor i virksomhedens økonomi, udvikling konkurrenceevne mv. Desuden tegner direktøren typisk virksomheden udadtil og identificeres ofte som person med selve virksomheden. Derfor er det meget vigtigt at direktørens kompetencer, rettigheder, forpligtelser, og øvrige forhold er skarpt afgrænset.

Da forskellige mennesker og forskellige virksomheder netop er forskellige, skal der altid aftales individuelle vilkår mellem direktør og virksomhed. Virkningen af en god direktørkontrakt kan næsten ikke overvurderes, og en direktørkontrakt kan aldrig med rette være en ”standardkontrakt”.

AdvoBiz har erfaring med forhandling om og udarbejdelse af direktørkontrakter, både set fra virksomhedens og fra direktørens side.

AdvoBiz har også erfaring med assistance til enten direktøren eller virksomheden i forhandlinger om ændringer i eller ophør af direktørens ansættelse.

Kontakt os for yderligere oplysninger telefonisk: 33 36 17 44 eller pr. e-mail: advokat@advobizadvokat.dk